De Startlijn zet in op de brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan, zowel in de cognitieve als in de persoonlijke ontwikkeling,  met het oog op een snel evoluerende wereld. De doelen die we ons vooropstellen, proberen we ook echt te bereiken. We leggen de lat hoog voor elk kind met respect voor ieders groeimogelijkheden. Tijdens de leerprocessen kiezen we voor een sterke instructie en actieve betrokkenheid van de leerlingen.  Gevarieerde werkvormen worden hierbij ingezet, van samen- tot zelfstandig werken .  We beschikken over eigentijdse materialen en digitale middelen. De leerlingen van de derde graad werken op hun persoonlijke  Chromebook van de school. De digitale borden, iPads en laptops verrijken het leren.

De Startlijn zet in op een sterke persoonlijke ontwikkeling. Met ons hele team bouwen we een schooleigen leerlijn uit van 2,5 tot 12 jaar . Het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy loopt als een rode draad doorheen de lagere school. De prenten nodigen uit tot gesprek, reflectie en groei. Thema’s als omgaan met gevoelens en relaties, veerkracht, burgerschap, milieubewustzijn .. komen expliciet aan bod en worden ingebed in onze dagelijkse praktijk. We waarderen ieders eigenheid en gedragen ons respectvol. Bij samenleven horen conflicten. Kinderen worden begeleid om conflicten op te lossen en te herstellen. Indien een kind stagneert in zijn persoonlijke ontwikkeling starten we, vanuit de zorg, een traject met haalbare tussenstappen.

De Startlijn is een kleine school die verbondenheid hoog in het vaandel draagt. Als team dragen we zorg en verantwoordelijkheid voor elk kind, elkaar en de ouders. We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwgezet op en zorgen voor een goede communicatie hierover met de ouders. Indien een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zoeken we naar passende mogelijkheden op klas- en remediëringsniveau. Ons team overlegt wekelijks om deze uitdagingen aan te gaan, te evalueren, bij te sturen en de nieuwe onderwijstendensen op te volgen.

We zetten lezen in de focus, want we vinden het onze kerntaak om leerlingen goed te leren lezen en om ernaar te streven dat elk kind functioneel geletterd wordt. We hebben een doorlopende lijn die voortdurend verrijkt wordt door het nieuwste wetenschappelijk onderzoek rond lezen.

We zetten in op motivatie en leesplezier en het goed technisch beheersen. We beschikken over een bibliotheek met hedendaagse lees- en infoboeken.

 Voor sommige leerlingen is leren lezen een klus, maar we blijven inzetten op aanmoediging, aangepaste ondersteuning en begeleiding om de verwachte groei te bereiken

Spelen tijdens de pauzes vinden we belangrijk! We beschikken over grote, groene speelruimtes. Er zijn uitnodigende en gevarieerde spelmaterialen waarover de kinderen beschikken.